Board logo

標題: [Pic] 팬클럽(Fan Club)時代的鄭智薰 [打印本頁]

作者: shelley    時間: 2-11-2011 16:18     標題: [Pic] 팬클럽(Fan Club)時代的鄭智薰

本帖最後由 scorpiola 於 2-11-2011 19:40 編輯

팬클럽(Fan Club)

1998年5月成立 , 1999年解散

팬클럽(Fan Club) 組合六位成員

정지훈 鄭智薰 Ji hoon jung
유성현 劉聖賢 (音) Yu seong hyeon
김호상 金灝相 (音)  Kim ho sang
김교민 金教民 (音) Kim gyo min
홍상진 洪相晉 (音) Hong sang jin
조승훈 趙承勳 (音)  Jo seung hun

圖片附件: 343427268.jpg (2-11-2011 16:15, 35.02 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45647&k=dfa322ab835e3798fb4092b3061877e5&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: kore2.blog.me__IMG_07952.jpg (2-11-2011 16:15, 21.53 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45648&k=7f6d7087bdcef7e2b6c8e2073b45178c&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: kore2.blog.me__IMG_07962.jpg (2-11-2011 16:16, 33.49 KB) / 下載次數 4
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45649&k=bf6cde2bae31eb0d4254422d544db167&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: kore2.blog.me__IMG_07972.jpg (2-11-2011 16:16, 31.54 KB) / 下載次數 4
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45650&k=c3e171f0017ba25874951e9e7d3f510f&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: blog.naver.com__dscn780311.jpg (2-11-2011 16:16, 23.14 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45651&k=8970dffeb8e1b8d4e904488967560476&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 5373a00832afe3f162d986e1.jpg (2-11-2011 16:16, 44.25 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45652&k=dd0f4f999050788e594c313aa19100b6&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: d6dba468.jpg (2-11-2011 16:16, 52.1 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45653&k=4542791fb6e2573e9513f72398345274&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 202131173.jpg (2-11-2011 16:16, 62.76 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45655&k=eae85c470a6ae47b6e8d0362f52f7fbc&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: rain33_mX3CGJcD9m4c-1.jpg (2-11-2011 16:16, 36.88 KB) / 下載次數 3
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45656&k=db0909e11aca940a789d65e69c7d9efe&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 385799525-1.jpg (2-11-2011 16:16, 25.01 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45657&k=052a902a83fe89033299c29c8a779ed4&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 328050515-1.jpg (2-11-2011 16:16, 17.95 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45658&k=d74a1d1ab4f3d63ae276be99a1b16fad&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 307422293-1.jpg (2-11-2011 16:16, 15.16 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45659&k=9dd47bc956abfec337fa18fb33fd25b4&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 278740768-1.jpg (2-11-2011 16:16, 69.04 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45660&k=81a408c7beb616fcf6e8875fb63f6fe0&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 343427311.jpg (2-11-2011 16:16, 74.66 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45661&k=ac2b069214a69fe1086b8a23e3b11d57&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 343427251.jpg (2-11-2011 16:16, 42.03 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45662&k=5e9f8dea50063b49766442dbe5fa9d7b&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 343427247.jpg (2-11-2011 16:16, 32.53 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45663&k=40cd61bd025d73b9f60cf3bfff87daec&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 343427952.jpg (2-11-2011 16:16, 21.42 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45664&k=b4f8dc109162f629a34259674337993c&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 343427941.jpg (2-11-2011 16:16, 28.05 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45665&k=131ebcbacd7ec8ba0ce4f0f111b83ba6&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 343427369-1.jpg (2-11-2011 16:16, 48.62 KB) / 下載次數 3
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45666&k=1f11bb63196e896988ffd96bef012acc&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 278740907-2.jpg (2-11-2011 16:16, 46.67 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45667&k=0bf5185bd7d5f613738cde773bf46669&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 298963807.jpg (2-11-2011 16:16, 13.78 KB) / 下載次數 4
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45668&k=adb5f0fbc5e5be8f5a0f7995197b3e52&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 368359577.jpg (2-11-2011 16:16, 56.02 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45669&k=55d3035d274f9dc7da0a1d8d5e19702d&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: rain5_cIJw6NrMYhGJ.jpg (2-11-2011 16:16, 56.14 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45670&k=228e5f64de9c8a17191a83de76ad0100&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: rain27_LWWA9ChuGzCl.jpg (2-11-2011 16:16, 23.89 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45671&k=8e1cb6657e5738eb9105974fac3f7106&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: rain25_1PWTGpXsRNZW.jpg (2-11-2011 16:16, 51.72 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45672&k=c014cd17a92f2b1935df61a90a2fd0e9&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: rain12_rGzZKITzFRWX.jpg (2-11-2011 16:16, 38.52 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45673&k=935b08480ddda91e21c00c132c27a6af&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 422122b456807.jpg (2-11-2011 16:16, 28.36 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45674&k=1d38f8c81608e665ec5da78b8e9db6c5&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 382969721.jpg (2-11-2011 16:16, 23.78 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45675&k=551fe8bb7e9bffd8223103fbc4867a85&t=1574260070&sid=wF94q5


作者: shelley    時間: 2-11-2011 16:20

本帖最後由 shelley 於 2-11-2011 16:33 編輯

팬클럽(Fan Club) 組合六位成員

정지훈 鄭智薰 Ji hoon jung
유성현 劉聖賢 (音) Yu seong hyeon
김호상 金灝相 (音)  Kim ho sang
김교민 金教民 (音) Kim gyo min
홍상진 洪相晉 (音) Hong sang jin
조승훈 趙承勳 (音)  Jo seung hun

圖片附件: 鷓辦諦2.jpg (2-11-2011 16:26, 42.57 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45677&k=2cd68e6ec724ccbf78e34d9f66b81f1c&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 鷓辦諦.jpg (2-11-2011 16:26, 37.02 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45678&k=a808d26a5c2860ac6f3e0fee9f68cd7d&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: view1033.jpg (2-11-2011 16:26, 66.34 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45679&k=3614f56cc2bae77525f606d184aa5687&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: view1032.jpg (2-11-2011 16:26, 73.76 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45680&k=ff49e7ce45f6e31b4d0024f8bd542b67&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: view1031.jpg (2-11-2011 16:26, 140.33 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45681&k=fc58dd15007ec381600966e5fc64efe7&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 112562-k.jpg (2-11-2011 16:26, 59.38 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45682&k=54f3281fb5dcee9d8660308b66b0e89f&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 1435354353.jpg (2-11-2011 16:26, 57.89 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45683&k=73d707add35b4e940140bb28e7b2b202&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 202133415.jpg (2-11-2011 16:26, 81.73 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45684&k=6f2c4cd3c0a6a20c3687b937cfdc829e&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 447239292_bsh3zbqLirD0.jpg (2-11-2011 16:26, 82.32 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45685&k=1475371acca0112a0228deb0afd6ffb7&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 444755430_9XvUYM6NEaV3.jpg (2-11-2011 16:26, 141.08 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45686&k=9d504ffbc1bd1bddd26bf0e59f22023a&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 427486442-2.jpg (2-11-2011 16:26, 67.81 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45687&k=14fdad7598246a446de81a0773926c4d&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 278741112.jpg (2-11-2011 16:26, 262.3 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45688&k=65789883c610b63b4ae66391d2f3b511&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 307422348.jpg (2-11-2011 16:26, 52.88 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45689&k=f8156f19fcfbf28ce5d80d1bd7bf250b&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 307422293.jpg (2-11-2011 16:26, 43.78 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45691&k=855bffa5d47149901d7be099b6ec4a11&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 283153535.jpg (2-11-2011 16:26, 71.17 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45692&k=6a7fab2b5ae60f9d14a9cccf05c3a2d2&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 305950687.jpg (2-11-2011 16:26, 40.71 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45693&k=de493f5fb8efca0e49b07c391258c09d&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 328050515.jpg (2-11-2011 16:26, 48.69 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45694&k=ec643404b4dbdca1890cfc9650cbb9aa&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 368359074.jpg (2-11-2011 16:26, 61.22 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45695&k=8d99d21aa9f830759c2daef49d9b6556&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: rain33_mX3CGJcD9m4c.jpg (2-11-2011 16:26, 80.59 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45696&k=475490798535647d586c8ad136faff76&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: rain1_X1op4YYMtzUE.jpg (2-11-2011 16:26, 89.03 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45698&k=42c6fc97320843a517f679e3a2c1598a&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: rain7_poJtdCQ7ivg4.jpg (2-11-2011 16:26, 39.07 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45700&k=9307d1b9d82144185486b0dcfc11cec5&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: 385799525.jpg (2-11-2011 16:26, 29.31 KB) / 下載次數 2
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45701&k=9a9651fe5a4cbd84928f3e2d4701b694&t=1574260070&sid=wF94q5


作者: shelley    時間: 2-11-2011 16:30

本帖最後由 shelley 於 2-11-2011 16:34 編輯

現在只知道김호상 金灝相 (音)  Kim ho sang仍在娛樂圈,其他的成員便不知道消息 ...


정지훈 鄭智薰 Ji hoon jung
김호상 金灝相 (音)  Kim ho sang

rain14_YzQqkFbx60QQ.jpg
2-11-2011 16:34

kore2.blog.me__IMG_0795.jpg
2-11-2011 16:30

kore2.blog.me__IMG_0796.jpg
2-11-2011 16:31

kore2.blog.me__IMG_0797.jpg
2-11-2011 16:31


圖片附件: kore2.blog.me__IMG_0795.jpg (2-11-2011 16:30, 91.48 KB) / 下載次數 0
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45702&k=e2cfbe5bb77806efff2746d2394ab34b&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: kore2.blog.me__IMG_0796.jpg (2-11-2011 16:31, 159.32 KB) / 下載次數 0
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45703&k=6a87307f2dc9f0f7d70d9a7605ab62fd&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: kore2.blog.me__IMG_0797.jpg (2-11-2011 16:31, 150.91 KB) / 下載次數 0
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45704&k=4a03fd874482554144bd75f7efb95ff2&t=1574260070&sid=wF94q5圖片附件: rain14_YzQqkFbx60QQ.jpg (2-11-2011 16:34, 22.22 KB) / 下載次數 1
http://www.raincloudhk.com/bbs/attachment.php?aid=45705&k=9c15d4032a512ba6460dc4aa4c799076&t=1574260070&sid=wF94q5


作者: rainrainchu    時間: 2-11-2011 18:33

bi oppa細過已是美少男
樣貌出眾哇~~~
作者: fe_mui    時間: 2-11-2011 18:48

嘩!那些年智薰好 模 ... 青春無敵,kekeke
作者: karman    時間: 2-11-2011 19:21

Shelley, 你 d 相好齊 !
Thank you
作者: karman    時間: 2-11-2011 19:25

嘩!那些年智薰好 模 ... 青春無敵,kekeke
fe_mui 發表於 2-11-2011 18:48
我發覺 fanclub 時期既鄭生好鍾意瞪大對眼拍照  
作者: pizzaaa    時間: 2-11-2011 19:32

those were the days ...............
作者: iceqiqi    時間: 3-11-2011 00:30

好正好青蔥~~

全打包了!!
作者: kkwong    時間: 3-11-2011 03:23

好正呀~bi bi 以前同依家個樣都無變過都係噤清澈可愛
作者: charlie11852    時間: 3-11-2011 09:10

Thanks RAIN looked so cute..........................
作者: jojo23    時間: 3-11-2011 10:01

我抱走~有冇他們現在些相片呀~~~~`?
作者: JJHOK    時間: 3-11-2011 23:09

很美的照片~要好好珍藏~~
謝謝分享~~
作者: vivianwwcheng    時間: 5-11-2011 00:15

wow,勁"正",bi真係可愛到無朋友
真係想有個咁可愛的仔,可以日日hug一hug
作者: rainy8292    時間: 7-11-2011 11:17

you are amazing
where did you find all these pics
作者: lanmozhilei    時間: 27-11-2011 20:37

要不要这样清秀可爱呀
作者: 雨点滴    時間: 24-12-2011 08:22

少男的帅气展现的淋漓尽致啊!智薰真帅!!好棒!!!
歡迎光臨 RAINCLOUDHK ♥ Rain HK Fans Site ♥ (http://www.raincloudhk.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0